Růst není samozřejmostí

V uplynulém roce jsem se v tomto médiu dotkl tématu „Beyond the limits“. Zjevně odůvodněně, neboť všichni společně a každý z vás jednotlivě jsme čelili výzvám, mnozí museli opustit své „pohodlí“ a byli nejednou na pokraji svých sil. I když dnes ještě nevidíme všechny úspěchy, přesto jsem přesvědčen, že se brzy ukážou.

Dovolte mi, abych nahlédl do budoucnosti a současně stručně zhodnotil několika větami rok 2018. Prostřednictvím našich poboček a odbytových partnerů jsme upevnili nebo rozšířili naši pozici na mnoha trzích, i když tyto snahy byly trochu zastíněny napjatou situací v dodávkách, která nastala především v první polovině roku. Tým ve Vamberku zvládl s velkým nasazením mnohé „problémy spojené s náběhem“ v novém závodě, musíme ovšem udělat ještě několik opatření, abychom plně využili potenciál tohoto závodu. Přesun výroby nerezových nekonečných řetězů do závodu ve Franici (CLI) se příkladně podařil, přemístění a koncentrace výroby uvazovacích řetězů z Kapfenbergu do Vamberku je téměř u konce a proběhne do poloviny roku 2019 (až na několik výjimek) pro všechny jakostní třídy.

Iniciativa automatizace byla zavedena také do výroby komponent a bude v příštím roce intenzivně pokračovat díky značným investicím. Tato opatření jsou nutná k tomu, abychom zůstali ve stále se měnícím tržním prostředí konkurenceschopní. Jen tak se prosadíme i v budoucnu vůči konkurenci, která se vyznačuje vytlačováním, především ale zaručíme trvale udržitelný růst.

À propos růst: Ekonomické prognózy hovoří sice o zpomalení růstu, přesto jsem přesvědčen, že my, jako firma pewag, dokážeme nadměrně růst. Na růst jsme se v koncernu ze strany výroby dobře připravili, supply chain a dostupnost (správných) výrobků se ještě o něco zlepší (musí zlepšit) – tak dokážeme udržet a udržíme naši pozici na trhu jako kvalitní dodavatel a jsem si jistý, že půjdeme úspěšně započatou cestou a tím podpoříme také iniciativy ze strany odbytu. Abychom dokázali reagovat na požadavky trhu, musíme si uvědomit, že flexibilita, povědomí nákladů ve výrobě, vysoký stupeň dodávek v supply chain a perfektní servis u zákazníků jsou důležitější než kdykoliv předtím.  Růst není samozřejmostí, není to „perpetuum mobile“, které se dá snadno nastavit, o trvale udržitelný úspěch se musíme zasadit. Předpoklady jsme vytvořili v uplynulých měsících také na straně odbytu a budeme tato zavedená opatření dále sledovat – na jedné straně pomocí iniciativ v našich pobočkách, na druhé straně i cíleným rozvojem činností v jednotlivých tržních oblastech a tržních segmentech. Tady očekávám nové dodatečné impulsy.

Dalším tématem, které nás všechny již delší dobu zaměstnává, je digitalizace. Digitální svět se stal mezitím součástí našeho (osobního) všedního dne – i my jako podnik kráčíme s dobou a digitalizaci a její možnosti zcela vědomě a intenzívně akceptujeme.

Digitalizace totiž otevírá prostor pro nové věci, lhostejno zda u výrobků (levo), servisu (peTAG), technologie a postupů nebo organizace.

Dalším jednoduchým příkladem toho, co digitalizace umožňuje, je tento (můj) příspěvek v pewag times, který právě čtete. Mám-li být upřímný, nedokázal jsem svůj příspěvek odevzdat včas do redakční uzávěrky, a tak mi umožnilo digitální médium (a Dieter Haas) přece jenom tento článek v pewag times zveřejnit (digitálně).

 

Nedávno jsem četl o digitalizaci/průmyslu 4.0 opět zajímavý příspěvek. Jedna z tezí ve zmíněném příspěvku je pro mne ústřední a sice: V digitální převratné změně se stává otázka identity podniku rozhodujícím problémem. Digitalizace potřebuje orientaci na vlastní identitu.  „Amazon není všechno“, uvádí autor – čím komplexněji a nepřehledněji se digitální svět utváří, tím důležitější je pro firmu, aby formulovala jasnou odpověď na otázku: Co můžeme, co chceme opravdu? Jakou dlouhodobou strategii sledujeme? Přitom platí, že se nejdříve vlastní identita, vlastní vize zostří a rozpozná se (digitální) pro podnik specifický „future-code“. Teprve poté nebudou podniky oběťmi, ale tvůrci a konstruktéry digitálního světa, a stanou se z diváků tvůrci digitalizace. Každý podnik má své vlastní silné stránky a výzvy. Pochopit je a intenzivně se na zaměřit bude v budoucnu klíčovým faktorem úspěchu v digitální ekonomii. Digitální orientace totiž neznamená napodobování vzoru „GAFA“ (Google, Amazon, Facebook, Apple), ale uvědomění si a využívání hnacích sil a potenciálů podniku. Co je dobré pro Amazon, nemusí být dobré pro moderní střední podnik. Teprve poté se podaří krok směrem ven: budování trvale udržitelných vztahů se zákazníky a partnery a formování obohacujících user-experiences.

Také zde určuje identita podniku digitální program: Pouze organizace, které nevidí člověka a stroj jako konkurenty, nýbrž jako partnery se silnými stránkami, jsou schopny také rozpoznat a využít technologické potenciály. Digitální svět nelze ovládnout. Ale vědomé nasazení digitálních technologií může pomoci využívat jejich možnosti a samostatně vytvářet nové mimořádné věci.

 

Chtěl bych na tomto místě využít příležitosti a poděkovat vám všem za obrovské úsilí a všem těm, kteří se mnou spolupracují blíže, děkuji za to, že se mnou vydrží a snášejí mne takového, jaký jsem. Přeji vám i vašim rodinám pokojné a klidné vánoční svátky a mnoho úspěchů v novém roce.

Dovolte nám, společně utvářet budoucnost, neboť když se setkají skvělí lidé, může vzniknout něco velkého, jen musíme být při tom. 

 

Váš

Stefan Duller